Projekty Zakończone

Talenty i zainteresowania rozwijamy w swojej szkole

2008-04-11Projekt „Talenty i zainteresowania rozwijamy w swojej szkole

realizowany w ramach:

Priorytetu IX, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnychProjekt realizowany będzie od września br. w Szkole Podstawowej w Markuszowej, wioski leżącej
w gminie Wiśniowa, powiat strzyżowski.

W szkole uczy się łącznie 122 uczniów w tym 56 dziewczynek. Przewiduje się, że z tej liczby wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 88 uczniów (43 dz. 45 ch.)

W Projekcie przewidziano przeprowadzenie:

- zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych:

 • z czytania dla 10 uczniów (4 dz.)

 • z czytania ze zrozumieniem dla 12 uczniów (5 dz.)

 • matematyki dla 25 uczniów (11 dz.)

 • z j. angielskiego dla 22 uczniów (9 dz.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 240 godzin zajęć wyrównawczych.

Celem zajęć wyrównawczych jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród 45 uczniów (20 dz.) szkoły podstawowej z trudnościami w nauce poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

- zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe:

 • z matematyki dla 16 uczniów (5 dz.)

 • z j. niemieckiego dla 40 uczniów (28 dz.)

 • z j. angielskiego dla 8 uczniów (5 dz.)

 • założenie Dziecięcego Ludowego zespołu Pieśni i Tańca „Wisienka” – dla 24 uczniów (14 dz.)

 • dziennikarskie dla 8 uczniów (7dz.)

 • przyrodnicze dla 25 uczniów ( 15 dz.)

 • z informatyki dla 12 uczniów (4 dz.)

 • plastyczne-artystyczne dla 9 uczniów (7 dz.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 460 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Celem zajęć jest rozwinięcie zdolności i zainteresowań 60 uczniów (32 dz.)szkoły podstawowej poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

- zajęć specjalistycznych

 • indywidualne poradnictwo z pedagogiem- socjoterapeutą dla 50 uczniów (15 dz.)

 • regularne zajęcia socjoterapeutyczne dla 12 uczniów ( 5 dz.)

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysleksją dla 7 uczniów (3 dz.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 150 godzin zajęć specjalistycznych. Celem jest stworzenie dostępu do specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów
z dysleksją.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze w szkole poparty przygotowanym przez dyrekcję i nauczycieli szkoły kompleksowy i trwały program rozwojowy szkoły, przyczyniający się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Dla każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a działania przyjęte w programie przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Natomiast cały wdrażany program rozwoju szkoły zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa i gminy.

Ponadto w Projekcie przewidziano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć jak również zostanie doposażona szkoła w pomoce dydaktyczne np.: tablica interaktywna, instrumenty muzyczne, książki do biblioteki, plansze ścienne, gry edukacyjne.