Projekty Zakończone

Szkoła dla Ciebie

2008-04-11Projekt „Szkoła dla Ciebie

realizowany w ramach:

Priorytetu IX, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnychProjekt realizowany będzie od września br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy, wioski leżącej w gminie Kołaczyce, powiat jasielski.

W szkole uczy się łącznie 177 uczniów w tym 85 dziewczynek. Przewiduje się, że z tej liczby wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 124 uczniów (62 dz. 62 ch.)

W Projekcie przewidziano przeprowadzenie:

- zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych:

 • z matematyki dla 10 uczniów (5 dz.)

 • z j. polskiego dla 14 uczniów (6 dz.)

 • z czytania oraz czytania ze zrozumieniem dla 10 uczniów (6 dz.)

 • z j. angielskiego dla 10 uczniów (5 dz.)

 • z przyrody dla 12 uczniów (6 dz.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 240 godzin zajęć wyrównawczych.

Celem zajęć wyrównawczych jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród 56 uczniów (28 dz.) szkoły podstawowej z trudnościami w nauce poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

- zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe:

 • z j. angielskiego dla 10 uczniów (5 dz.)

 • z j. niemieckiego dla 10 uczniów (5 dz.)

 • teatralne - złożenie Teatru Szkolnego „Zielona Kurtyna”- dla 20 uczniów (10 dz.)

 • muzyczne – założenie zespołu muzycznego „Schooll Band” – dla 8 uczniów (3 dz.)

 • dziennikarskie dla 12 uczniów (6 dz.)

 • techniczno –modelarskie dla 12 uczniów (6 dz.)

 • z przyrody (biologiczno – chemiczne) dla 12 uczniów (6 dz.)

 • z informatyki dla 10 uczniów (5 dz.)

 • astronomiczne dla 20 uczniów (10 dz.)

 • plastyczne (malarsko – ceramiczne) dla 10 uczniów (6 dz.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 480 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Celem zajęć jest rozwinięcie zdolności i zainteresowań 124 uczniów (62 dz.)szkoły podstawowej poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

- zajęć specjalistycznych

 • indywidualne zajęcia specjalistyczne z psychologiem dla 40 uczniów (15 dz.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 120 godzin zajęć specjalistycznych. Celem jest stworzenie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologa.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze w szkole poparty przygotowanym przez dyrekcję i nauczycieli szkoły kompleksowy i trwały program rozwojowy szkoły, przyczyniający się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Dla każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a działania przyjęte w programie przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Natomiast cały wdrażany program rozwoju szkoły zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa i gminy.

Ponadto w Projekcie przewidziano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć jak również zostanie doposażona szkoła w pomoce dydaktyczne t.j: sprzęt muzyczny z nagłośnieniem, profesjonalna scena teatralna z kurtyną, teleskopy astronomiczne.