Projekty Zakończone

ŚWIETLICA SPOCJOTRAPEUTYCZNA SKARBIEC

2008-04-11

Na podstawie umowy nr 16 zawartej w dniu 11.04.2008r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa, podobnie jak w dwóch poprzednich latach Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne w postaci Świetlicy socjoterapeutycznej „Skarbiec".

Umowę tą podpisano na 3 lata przy czym dotacja na każdy kolejny rok ustalana jest odrębną decyzją. Zadania związane z realizacją projektu wykonywały zatrudnione specjalnie w tym celu osoby oraz nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze. Podobnie jak w 2007 roku realizacja projektu odbywała się wspólnie z nieformalnym partnerem Stowarzyszenia - Centrum Zabaw dla Dzieci „Fantazja", które udostępniło nieodpłatnie pomieszczenie na świetlicę oraz bezpłatnie oferowało dzieciom ze świetlicy swoje usługi

W ramach działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej „SKARBIEC" realizowano następujące działania:

  • Świetlica Socjoterapeutyczna „SKARBIEC" działała pod merytorycznym i organizacyjnym nadzorem Kierownika Świetlicy. Zajęcia realizowane były pięć razy w tygodniu po 4 godziny, według schematu - poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 13.30 - 17.30, w środy w godzinach 13.00 - 17.00 i w piątki w godzinach 12.00 - 16.00. W 2009r. w zajęciach Świetlicy udział brało 20 dzieci, w tym od stycznia do czerwca 7 chłopców i 13 dziewczynek, a od września do grudnia 10 chłopców i 10 dziewczynek. Wszyscy to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie uczęszczający od I do VI klasy, wytypowani przez pedagoga szkolnego pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim lub średnim statusie społecznym, przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym.

W ramach działania Świetlicy realizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wyrównawcze, tematyczne, socjoterapeutyczne oraz nadzór psychologiczny nad działaniem Świetlicy. W działalność Świetlicy poza członkami Stowarzyszenia CRAS angażowali się pracownicy Centrum Zabaw Fantazja, wolontariusze, pedagog szkolny, rodzice i opiekunowie. Wychowankowie Świetlicy korzystali z ciepłych posiłków, oprócz tego zostały im zapewnione napoje, owoce i zimne przekąski. Przeprowadzono również zajęcia socjoterapeutyczne, które uwzględniały specyficzne trudności i potrzeby wychowanków. W związku z tym, że skład grupy wychowanków ulegał zmianie zajęcia prowadzone były tak aby w jak najwyższym stopniu zintegrować dzieci, stworzyć poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

W ramach zajęć opiekuńczo -wychowawczych prowadzono:

  • „KIOSK POMYSŁÓW" - zajęcia tematyczne, wskazujące wychowankom różne formy spędzania wolnego czasu i aktywności. Dowolnie wybierana przez dzieci aktywność umożliwiała im dobranie właściwych sobie zajęć, w których najlepiej się czuły i aktywizowały. Wychowawca Świetlicy proponował zabawy i gry odpowiadające potrzebom dzieci, dzięki czemu mogły one w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku podejmować aktywność dostosowaną do wieku i zainteresowań. Wychowankowie mieli do dyspozycji zarówno sprzęt znajdujący się na placu zabaw w Centrum Fantazja jak i pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby świetlicy Ukazywanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu a także sposobem na miłe spędzenie wspólnie czasu było organizowanie wyjść do kina, na plac zabaw, do pizzerii, na lody, na zawody sportowe organizowane w mieście i wycieczki w ciekawe miejsca.
  • POGOTOWIE NAUKOWE" - w ramach którego udzielano grupowej i indywidualnej pomocy wychowankom w nauce szkolnej, odrabianiu zadań domowych i wyrównywaniu deficytów wynikających z trudności szkolnych. Systematyczna praca z wychowankami nauczyła ich obowiązkowości i systematycznej pracy co bezpośrednio wpłynęło na uzyskiwanie coraz lepszych wyników w szkole.

W ramach zajęć obchodzono także imprezy okolicznościowe: rozpoczęcie roku szkolnego i przywitanie nowych wychowanków, halloween, andrzejki, wigilia i święty mikołaj. Dzięki działania świetlicy przy Centrach Fantazja uczestnicy mogli się integrować podczas tych imprez z innymi dziećmi przebywającymi na placu zabaw.

  • „GRUPY TWÓRCZE"- polegające na rozwoju twórczości i indywidualnych talentów wychowanków. Zajęcia opierały się głównie na pracy plastycznej, często przybierały także formy muzyczne, sportowe. Wychowawca uczestniczył w zajęciach tematycznych ukazując nowe innowatorskie sposoby na realizację się w danej dziedzinie.
  • „KONSULTACJE"- systematycznie pracownicy świetlicy spotykali się z rodzinami wychowanków, wspierali ich w trudnościach wychowawczych.