Projekty Zakończone

RÓWNY STRART

2008-04-11

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Domaradzu. Środki finansowe na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu 9/POKL/9.1.2/09, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-18-221/09-00 z dn. 26.11.2009r.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 154 obecnych oraz przyszłych uczniów tej Szkoły poprzez podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Grupę objętą projektem stanowi 148 uczniów klas 1-5 oraz 23 uczniów klasy zerowej rozpoczynających naukę w Szkole w roku 2009, a grupą docelową projektu są również uczniowie z naborów planowanych na kolejne lata realizacji projektu: 2010-2012; tj. ok. 60 osób. Szacowana łączna liczba uczestników projektu to 214 osób.

Rekrutacja do projektu ma charakter integracyjny i otwarty, a program zajęć obejmuje:

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zajęcia wyrównawcze z czytania w klasach I - III

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV - VI

Celem prowadzonych tych zajęć jest eliminacja dysproporcji edukacyjnych dzieci z klas I - III przychodzących do szkoły z pominięciem edukacji przedszkolnej i umożliwienie im dalszego intensywnego rozwoju. Wymiar zajęć: 1 - 2 h tygodniowo w małych grupach. Udział w zajęciach wyrównawczych z czytania biorą uczniowie klas I-III oraz wybrane dzieci z klas starszych, natomiast zajęcia wyrównawcze z matematyki obejmą uczniów najsłabszych ze wszystkich klas II etapu edukacyjnego.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Podjęte w tym zadaniu działania dążą do zniwelowania dysproporcji wynikających z trudnej sytuacji rodzinnej oraz utrudnionego dostępu do edukacji uczniów. W tym celu organizowany jest cykl zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które usprawnią proces uczenia się, zintegrują doświadczenia i różne elementy wiedzy, stworzą podwaliny lepszej organizacji pracy ucznia.

Zajęcia mają formę 11 różnych kół zainteresowań: manipulacyjno- konstrukcyjnego, historyczno-regionalnego, tanecznego, bibliotecznego, fotograficzno- filmowego, informatycznego, arteteraputycznego, plastycznego dla zaawansowanych, twórczości literackiej, turystyczno- krajoznawczego, teatralnego. Ze względu na swoją otwartą, integracyjną formułę zapewniających dzieciom wszechstronny i zrównoważony rozwój intelektualny, fizyczny i psychiczny, rozbudzający ich zainteresowania, pasje, wypełniających wolny czas.

Ponadto w projekcie przewidziano wycieczki z noclegami, wyżywieniem oraz biletami do teatru, muzeów, zoo. itp.:

- wycieczka z plenerem malarskim,

- na warsztaty malowania na szkle w Muzeum w Zakopanem,

- wycieczka koła teatralnego i historycznego.

PROWADZENIE GAZETKI SZKOLNEJ

Prowadzenie gazetki szkolnej ma przyczynić się do integracji środowiska uczniów, nauczycieli

i rodziców. Uczniowie biorący udział w jej przygotowaniu zyskają szereg cennych umiejętności.

Uczniowie szkoły, dotąd pozbawieni takiej możliwości, będą mogli bez ponoszenia żadnych kosztów rozpoznać i w kompleksowy sposób rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania przy pomocy nowoczesnych środków dydaktycznych.

Więcej informacji zamieszczono na stronie projektu: www.rownystart.cras.org.pl