Projekty Zakończone

RÓWNE SZANSE

2008-04-11

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zespołem Szkół w Golcowej. Środki finansowe na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu 9/POKL/9.1.2/09, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-18-195/09-00 z dn. 26.11.2009r.

Jego celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych 222 obecnych oraz przyszłych uczniów Zespołu Szkół w Golcowej w latach 2009 - 2012, poprzez podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Rekrutacja do projektu ma charakter integracyjny i otwarty. Przewiduje się, że każdy uczeń szkoły weźmie udział przynajmniej w jednej formie wsparcia organizowanej w ramach projektu.

Program zajęć obejmuje:

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE

W ramach zajęć organizowane są koła zainteresowań dla uczniów klas I-II z: matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE

Zajęcia prowadzone dla uczniów klas III gimnazjum, obejmują korepetycje i konsultacje

z wybranych zagadnień egzaminacyjnych z: matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii.

ŚWIETLICA SZACHOWA

Zajęcia są prowadzone dla chętnych uczniów SP1 i gimnazjum. W ramach prowadzonych zajęć przewiduje się zorganizowanie 4 turniejów. Ponadto planuje się wyjazdy na turnieje organizowane na terenie powiatu 2 razy w roku szkolnym.

BLOK HUMANISTYCZNO ARTYSTYCZNY

W ramach bloku organizowane są następujące rodzaje zajęć dla uczniów gimnazjum:

kółko teatralne, kółko polonistyczne, kółko plastyczne.

Ponadto w ramach kółka teatralnego uczniowie będą mieli możliwość wyjazdów do:

- do teatru w Rzeszowie,

- do Skansenu w Sanoku,

- do Muzeum Budowli Miniaturowych w Inwałdzie,

a w ramach kółka plastycznego:

- wyjazd na plenery malarskie,

- wyjazd na wystawę malarską,

- spotkanie z artystą - malarzem.

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE- „SZKOLNY KLUB KOMPUTEROWY"

Zajęciami objęte zostały w pierwszej kolejności dzieci pochodzące z tych rodzin, w których nie ma dostępu w domu do komputera, nie ma więc możliwości korzystania z Internetu, jako źródła wiedzy czy rozwijania swoich zainteresowań przedmiotowych. Udział w zajęciach pozwoli nabyć i doskonalić umiejętności praktyczne związane z obsługą programów komputerowych, a podejmowane zadania pobudzą do aktywnej pracy, dostarczając satysfakcji z ich wykonania, a co za tym idzie zmotywują do podejmowania ambitniejszych działań i twórczej pracy.

Więcej informacji na stronach: www.rowneszanse.cras.org.pl , www.sp1golcowa.republika.p l