Projekty Zakończone

Projekt „Więcej wiem- więcej potrafię”

2008-04-11

Projekt „Więcej wiem- więcej potrafię”

Nr. KSI: WND-POKL.09.01.02-18-084/13

realizowany w ramach:

Priorytetu IX, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych



Projekt realizowany będzie od września br. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, gmina Leżajsk, powiat leżajski.

W szkołach łącznie uczy się 90 uczniów (35dziewczynek i 55chłopców). Przewiduje się, że z tej liczby łącznie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 77 uczniów (30 dz. 47 chł.)

Projekt realizowany w okresie: od 01.09.2013r. do 31.07.2014r. i obejmuje bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:

- wyrównawcze dla SP z matematyki, j. polskiego oraz dla Gim. z matematyki, j. polskiego

Ogółem zostanie zrealizowanych 160 godzin zajęć wyrównawczych.

Celem zajęć wyrównawczych jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród 28 uczniów.

 

- rozwijające kompetencje kluczowe w ramach kółek zainteresowań;

SP: Gim:

- przyrodniczo- ekologiczne - biologiczne

- informatyczne - informatyczne

- taneczne - muzyczne

Ogółem zostanie zrealizowanych 360h godzin zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Celem zajęć jest rozwinięcie zdolności i zainteresowań poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

 

- zajęcia specjalistyczne

- trening pracy mózgu z wykorzystaniem EEG Biofeedback

- hipoterapia

-zajęcia socjoterapeutyczne

-zajęcia psychoterapeutyczne

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-infoterapia

-dogoterapia

-integracja sensoryczna

-zajęcia logopedyczne

-doradztwo zawodowe

 

Ogółem zostanie zrealizowanych 760 godzin zajęć specjalistycznych.

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze w szkole poparty przygotowanym przez dyrekcję i nauczycieli szkoły kompleksowy i trwały program rozwojowy szkoły, przyczyniający się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Dla każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a działania przyjęte w programie przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Natomiast cały wdrażany program rozwoju szkoły zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa i gminy.

Ponadto w Projekcie przewidziano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć jak również zostanie doposażona szkoła w pomoce dydaktyczne t.j: EEG Biofeedback- system Nexus wraz z oprogramowaniem oraz sensor do Biofeedback, programy logopedyczne, tablica interaktywna, sprzęt muzyczny, aparat fotograficzny. W ramach projektu zostaną zorganizowane także wyjazdy studyjne do muzeum, arboretum, parku narodowego itp.