Projekty Zakończone

Projekt „Szkolna metamorfoza”

2008-04-11

Projekt „Szkolna metamorfoza”

Nr. KSI: WND-POKL.09.01.02-18-021/13

realizowany w ramach:

Priorytetu IX, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnychProjekt realizowany będzie od września br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Kołaczycach, gmina Kołaczyce, powiat jasielski.

W szkołach łącznie uczy się 326 uczniów (144 dziewczynek i 182 chłopców). Przewiduje się, że z tej liczby łącznie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 203 uczniów (95 dz. 108 chł.)

Projekt realizowany w okresie: od 02.09.2013r. do 30.09.2014r. i obejmuje bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:

- wyrównawcze dla SP z języka angielskiego, oraz dla Gim. z matematyki, geografii
i biologii.

Ogółem zostanie zrealizowanych 180 godzin zajęć wyrównawczych.

Celem zajęć wyrównawczych jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród 31 uczniów.

- rozwijające kompetencje kluczowe w ramach kółek zainteresowań;

SP: Gim:

- dziennikarskie - chemiczne

- astronomiczne - fizyczne

- matematyczne - matematyczne

- teatralne - geograficzne

- modelarskie - j. angielskiego

- matematyczne - teatralne

- przyrodnicze - muzyczne

- artystyczno-taneczne - fotograficzno-turystyczne

- plastyczno-techniczne

- j. niemieckiego

Ogółem zostanie zrealizowanych 1010 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Celem zajęć jest rozwinięcie zdolności i zainteresowań poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

 

- poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Gimnazjum

- warsztaty z doradcą zawodowym (grupowe i indywidualne)

- wizyty studyjne w zakładach pracy

 

Ogółem zostanie zrealizowanych 151 godzin zajęć z poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy nt. własnych predyspozycji edukacyjno-zawodowych oraz zorganizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy.

- wakacyjne zajęcia świetlicowe

Ogółem zostanie zrealizowanych 160 godzin zajęć z świetlicowych.

Celem zajęć jest zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poza szkołą poprzez dostęp do świetlicy w czasie przerwy wakacyjnej.

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze w szkole poparty przygotowanym przez dyrekcję i nauczycieli szkoły kompleksowy i trwały program rozwojowy szkoły, przyczyniający się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Dla każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a działania przyjęte w programie przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Natomiast cały wdrażany program rozwoju szkoły zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa i gminy.

Ponadto w Projekcie przewidziano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć jak również zostanie doposażona szkoła w pomoce dydaktyczne t.j: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, demonstracyjny zestaw do doświadczeń z fizyki, instrumenty muzyczne, mikroskopy, laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne.