Projekty Zakończone

Projekt „Szkoła na medal”

2008-04-11

Projekt „Szkoła na medal”

Nr. KSI: WND-POKL.09.01.02-18-022/13

realizowany w ramach:

Priorytetu IX, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt realizowany będzie od września br. w Gimnazjum w Piskorowicach , wioski leżącej w gminie Leżajsk, powiat leżajski.

W szkole uczy się 52 uczniów (23 dziewczynek i 29 chłopców). Przewiduje się, że z tej liczby wsparciem w ramach projektu zostaną objęci łącznie wszyscy uczniowie z klas I- III Gim..tj. 52 uczniów (23dz.,29chł.).

W Projekcie przewidziano przeprowadzenie:

- zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w Gimnazjum:

 • z matematyki

 • z j. polskiego

 • z j. angielskiego

Ogółem zostanie zrealizowanych 120 godzin zajęć wyrównawczych.

Celem zajęć wyrównawczych jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród 32 uczniów (17 dz. 15chł.) gimnazjum.

- zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania:

 • j. angielskiego

 • koło matematyczno- informatyczne

 • założenie zespołu wokalno-tanecznego

 • biologiczno-chemiczne

 • klub młodego technika

 • koło dziennikarskie

 • koło teatralne

 • młody przedsiębiorca

Ogółem zostanie zrealizowanych 400 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Celem zajęć jest rozwinięcie zdolności i zainteresowań 32 uczniów (17 dz. 15 chł.) gimnazjum poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

 

- zajęć specjalistycznych

 

 • doradztwo zawodowe

Ogółem zostanie zrealizowanych 140 godzin zajęć specjalistycznych. Celem jest zwiększenie i/lub nabycie umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej u 36 uczniów (15dz. 21 chł.) poprzez organizację spotkań z doradcą zawodowym.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze w szkole poparty przygotowanym przez dyrekcję i nauczycieli szkoły kompleksowy i trwały program rozwojowy szkoły, przyczyniający się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Dla każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a działania przyjęte w programie przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Natomiast cały wdrażany program rozwoju szkoły zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa i gminy.

Ponadto w Projekcie przewidziano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć jak również zostanie doposażona szkoła w pomoce dydaktyczne tj: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, projektor, zestaw muzyczny, mikroskop szkolny. W ramach projektu odbędą się także wizyty studyjne do teatru, telewizji, filharmonii, muzeum itp.