Projekty Zakończone

Projekt „Ja też potrafię”

2008-04-11

Projekt „Ja też potrafię”

NR KSI WND –POKL 09.01.02-18-264/13

 

Realizowanego w ramach Priorytetu IX, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Projekt realizowany będzie od września br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku, w gm. Sanok.W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie :

  • Zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych :

- z matematyki

-j. polskiego

Zrealizowane zostanie 160 godzin

  • Zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe:

- informatyczne

-plastyczne

-przyrodnicze

Zrealizowane zostanie 240 godzin

  • Zajęć specjalistycznych:

- terapia metodą Halliwick SP

-trening pracy mózgu EEG Biofeedback

-gimnastyka korekcyjna

-usprawnianie motoryki

-hipoterapia

-terapia zabawą

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zrealizowanych zostanie 1200 godzin

  • Doradztwo zawodowe

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze w szkole popart przygotowanych przez dyrekcję i nauczycieli szkoły trawały program rozwojowy SOSW przyczyniający się do jakościowych zmian w jego funkcjonowaniu. Do każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia a działania przyjęte w programie przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów.

W Projekcie przewidziano o zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć jak również zostanie doposażona szkoła w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewidziano także wyjazdy studyjne.