Projekty Zakończone

Projekt „Gimnazjum w Bieździedzy-Lubię to!”

2008-04-11

Projekt „Gimnazjum w Bieździedzy-Lubię to!

Nr. KSI: WND-POKL.09.01.02-18-001/13

realizowany w ramach:

Priorytetu IX, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt realizowany będzie od września br. w Publicznym Gimnazjum w Bieździedzy, wioski leżącej w gminie Kołaczyce, powiat jasielski.

W szkole uczy się 87 uczniów (37 dziewczynek i 50 chłopców). Przewiduje się, że z tej liczby wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 64 uczniów (30 dz. 37 ch.)

W Projekcie przewidziano przeprowadzenie:

- zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych:

 • z matematyki dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

 • z j. polskiego dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

 • z j. angielskiego dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

 • z chemii dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

 • z geografii dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 300 godzin zajęć wyrównawczych.

Celem zajęć wyrównawczych jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród 40 uczniów (20 dz. 20chł.) gimnazjum.

- zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania:

 • biologiczno -chemiczne dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

 • matematyczne dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

 • geograficzno -astronomiczne dla 10 uczniów (4 dz. 6 chł.)

 • j. angielskiego dla 8 uczniów (4 dz. 4 chł.)

 • teatralne dla 10 uczniów (5 dz. 5 chł.)

 • plastyczne (malarsko-ceramiczne) dla 10 uczniów (5 dz. 5 chł.)

 • techniczne dla 10 uczniów (5 dz. 5 chł.)

 

Ogółem zostanie zrealizowanych 440 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe.

Celem zajęć jest rozwinięcie zdolności i zainteresowań 64 uczniów (30 dz. 34 chł.)gimnazjum poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

- zajęć specjalistycznych

 • warsztaty z doradcą zawodowym dla 36 uczniów (15 dz. 21 chł.)

 • indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym dla 36 uczniów (15 dz. 21 chł.)

 • wizyty studyjne w zakładach pracy dla 36 uczniów (15 dz. 21 chł.)

Ogółem zostanie zrealizowanych 112 godzin zajęć specjalistycznych. Celem jest zwiększenie i/lub nabycie umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej u 36 uczniów (15dz. 21 chł.) poprzez organizację spotkań z doradcą zawodowym.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze w szkole poparty przygotowanym przez dyrekcję i nauczycieli szkoły kompleksowy i trwały program rozwojowy szkoły, przyczyniający się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Dla każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a działania przyjęte w programie przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Natomiast cały wdrażany program rozwoju szkoły zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa i gminy.

Ponadto w Projekcie przewidziano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć jak również zostanie doposażona szkoła w pomoce dydaktyczne t.j: tablicę interaktywną z oprogramowaniem, teleskopy astronomiczne, laptop z oprogramowaniem, sprzęt estradowy.

Projekt „Gimnazjum w Bieździedzy-Lubię to!