Projekty Zakończone

Projekt „Aktywność bez barier”

2008-04-11

Projekt „Aktywność bez barier” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

 

Projekt skierowany jest do 40 osób:

-          posiadających status osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, mogącej podjąć zatrudnienie;

-          pozostających bez zatrudnienia (w tym do osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy);

-          w wieku 18 – 64 lata;

-          zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

-          Indywidualne doradztwo zawodowe – 5h/osoba;

-          Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 32h/grupa;

-          Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników projektu;

-          Warsztaty poszukiwania pracy – 32h/grupa;

-          Staże zawodowe – 6-miesięczne, płatne 1 600 zł brutto.

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2014r. – 30.06.2015r.

 

Więcej informacji na stronie projektu abb.cras.org.pl