Projekty Zakończone

PROGRAM ROZWOJOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W BARYCZY

2008-04-11

Projekt „PROGRAM ROZWOJOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W BARYCZY

realizowany w ramach:

Priorytetu IX, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


Projekt realizowany będzie od września br. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w Baryczy, wioski leżącej w gminie Domaradz, powiat brzozowski.

W szkole uczy się łącznie 120 uczniów w tym 45 dziewczynek. Przewiduje się, że z tej liczby wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 72 uczniów w tym 31 dziewczynek.

Przyczyny problemów trapiących szkołę, są natury głównie ekonomicznej. Gmina Domaradz jest jedną z najbiedniejszych gmin z woj. Podkarpackiego. W rankingu prowadzonym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie "Złota Setka Gmin Podkarpacia" gmina Domaradz uzyskała w 2010 roku miejsce 136 na 159 pozostając w tyle za większością gmin nie tylko miejskich ale także wiejskich. Pod względem udziału wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem gmina znalazła się dopiero na 145 pozycji a jeśli chodzi o wysokość dochodów własnych na jednego mieszkańca uplasowała sie na 138 miejscu. Słabość finansowa samorządu rzutuje negatywnie na możliwości inwestycyjne szkoły, w szczególności dotyczy to pomocy dydaktycznych, z których zakupu praktycznie musiano zrezygnować.

W związku z tym pierwszy ze zdiagnozowanych problemów to niewystarczające zasoby nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć na wysokim poziomie. Z powodów finansowych nie są również realizowane żadne zajęcia wyrównawcze czy dodatkowe za wyjątkiem tzw. "godzin karcianych". Dlatego uczniowie szkoły juz na etapie szkoły podstawowej osiągają wyniki niższe niż ich rówieśnicy z miast. Zaległości powstałe na tym etapie nawarstwiają sie na kolejnych etapach i sprawiają, że szanse edukacyjne i życiowe tych dzieci są znacznie mniejsze. W efekcie po osiągnięciu dorosłości powielają oni losy swoich rodziców, pogłębiając strukturalne bezrobocie. Choć rodzice nie są grupą docelową projektu to jednak realizacja projektu może mieć na nich pozytywny wpływ poprzez uświadomienie im znaczenia dobrego wykształcenia dla przyszłych szans życiowych ich dzieci.

Trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy, a która wynika ona z wysokiego poziomu bezrobocia, tj. 24,9% wobec średniej woj. 16,7% rzutuje w znacznym stopniu na szanse rozwojowe dzieci. Uczniowie często nie posiadają podstawowych przyborów szkolnych, w domu własnego kącika do nauki, ponadto wykonują wiele prac domowych, również na roli. Barycz to miejscowość znacznie oddalona od ośrodków kulturalno-naukowych, w których uczniowie mogliby poszerzać swoją wiedzę i talenty. Odległość i koszty dojazdu dyskryminują w tym względzie uczniów szkoły, którzy choć niejednokrotnie zdolni osiągają niższe wyniki niż ich rówieśnicy z miast. W związku z tym kolejnym stwierdzonym problemem są niskie możliwości dostępu dzieci do zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe.

Odpowiedzią na zdiagnozowane powyżej 3 problemy (obejmujące potrzeby dydaktyczne i wychowawcze) jest przygotowany przez dyrekcję i nauczycieli szkoły kompleksowy i trwały program rozwojowy szkoły, przyczyniający się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Dla każdego z problemów ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a działania przyjęte w programie przyczyniąsię do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Natomiast cały wdrażany program rozwoju szkoły zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa i gminy.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się wdrożenia tego programu. Zakłada się, że realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na szkołę, nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie oraz w jakimś zakresie przełoży się też i na rodziny tych uczniów. Zwiększy się motywacja nauczycieli do pracy, nabędą nowe doświadczenie oraz udoskonalą swój warsztat pracy. Projekt został skonsultowany w środowisku w którym ma być realizowany tj. kadry nauczycielskiej ZS w Baryczy, dyrekcja szkoły ma również poparcie władz gminy. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona na początku września br. Wcześniej opracowany zostanie regulamin rekrutacji i powołana komisja rekrutacyjna. Prowadzona promocja projektu będzie miała charakter bezkosztowy i będzie polegała na rozprowadzeniu wśród uczniów i rodziców oraz środowisku lokalnym ulotek i plakatów, oraz zamieszczeniu informacji o projekcie na stronach internetowych lidera i partnera. Wychowawcy klas poinformują uczniów o możliwości wzięcia udziału w projekcie, przekażą również informacje rodzicom podczas wywiadówek, które będą miały na celu pozyskanie wsparcia rodziców do zmotywowania uczniów do aktywnego udziału w projekcie. Podpisana przez ucznia oraz 1 z rodziców/opiek. deklaracja uczestnictwa będzie podstawą do udzielenia wsparcia. Zajęcia wyrównawcze zaproponowane zostaną w pierwszym rzędzie uczniom, u których zdiagnozowano trudności w nauce poszczególnych przedmiotów, często są to ci sami uczniowie dlatego dopuszcza się udział jednego ucznia w wielu różnych formach wsparcia. Kryterium rekrutacji w przypadku tych zajęć będą oceny uczniów (dopuszczający, dostateczny) - weryfikacja na podstawie dzienników zajęć oraz opinii nauczycieli.

W tym przypadku kryterium rekrutacji jest niezależne od płci, będą to osoby wymagające dodatkowej pracyniezależnie od ich płci. Szacuje się jednak, że większość uczestników tych zajęć będą stanowić chłopcy bo tak wynika z wstępnej diagnozy. W zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania wezmą udział chętni uczniowie - zgodnie z ankietą, tak żeby w żaden sposób nie ograniczać dostępu do dodatkowych zajęć osobom nimi zainteresowanym (jedyne ograniczenie to brak możliwości uczęszczania na zajęcia wyrównawcze i równocześnie rozwijające zainteresowania w ramach tego samego przedmiotu). Ponadto, kierując się zasadą równości płci, Komisja Rekrutacyjna zadba o to aby w każdym kole zainteresowań udział każdej płci był nie mniejszy niż 30%. Główne bariery (na które zwrócono uwagę w procesie konsultacji założeń projektu z kadrą nauczycielską i dyrekcją szkoły) jakie stoją przed uczniami szkoły to ubóstwo i peryferyjne położenie wsi skutkujące ograniczonym dostępem do zajęć rozwijających zainteresowania, brak pozytywnych wzorów do naśladowania, brak wsparcia w procesie nauki ze strony rodziny, niski poziom aspiracji życiowych i motywacji do nauki. Na skutek tego szanse edukacyjne i życiowe uczniów ZS w Baryczy są znacznie obniżone. W związku z tym stwierdzono, że uczniowie szkoły potrzebują dodatkowych zajęć, które rozbudzą ich zainteresowania i pasje oraz zwiększą motywację do nauki. U części uczniów stwierdzono potrzebę dodatkowego wsparcia w formie zajęć wyrównawczych (matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć j. angielskiego) realizowanych indywidualnie lub w niewielkich grupach. Oczekiwania uczestników zbadali nauczyciele, z którymi konsultowano projekt. W wyniku tego oszacowano wstępnie liczbę uczestników zainteresowanych poszczególnymi formami wsparcia. Barierą uczestnictwa w projekcie może być brak motywacji uczniów do udziału w projekcie, w celu jej przełamania planuje się wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły i realizację działań w atrakcyjnej audiowizualnej formie przy użyciu nowoczesnych urządzeń i w postaci: tablicy interaktywnej, projektora z ekranem, aparatu cyfrowego z oprzyrządowaniem, laptopa z oprogramowaniem, drukarka laserowa, kserokopiarki, bindownicy, laminatora, mikroskopów, modelu szkieletu człowieka, zestawu perkusyjnego, gitary elektrycznej z mikserem oraz dodatkowych pomocy dydaktycznych (np. zestaw labolatoryjny, bryły, kompasy, zestaw malarski, gry dydaktyczne, itp.) na przewidzianych zajęciach z informatyki, kółka fotograficznego, teatralnego i dziennikarskiego oraz wokalno-muzycznego. Ponadto w

Projekcie przewidziano zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i materiały dla uczniów w postaci np. art. papiernicze i biurowe, tonery, pendrive) oraz posiłki dla uczestników zajęć pozalekcyjnych.

Zapytanie ofertowe.doc

Oferta.doc