Projekty Zakończone

niePEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY

2008-04-11

Informujemy, iż Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
w Rzeszowie realizuje projekt adresowany do osób niepełnosprawnych: „niePEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY”  
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.
CZAS REALIZACJI: 01.05.2014r. – 30.06.2015r.
PROJEKT MA NA CELU: podniesienie aktywizacji społeczno-zawodowej i poprawa dostępu do zatrudnienia 40 osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO 40 OSÓB (mogących podjąć pracę) posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazanym stopniem lekkim lub umiarkowanym.
Osoby muszą spełnić łącznie następujące kryteria:
Zamieszkanie na terenie woj. podkarpackiego
Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki lub umiarkowany),
Osoby bezrobotne (zarejestrowane jako bezrobotne w PUP),
W wieku 18 – 64 lata,
Dodatkowo punktowane będą kandydatury osób:
-  z powiatów: bieszczadzki, łańcucki, jasielski, niżański, dębicki, kolbuszowski, krośnieński, ropczycko-sędziszowski,
- z wykształceniem co najwyżej średnim,
- kobiety,
- osoby, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały ze wsparcia UE,

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu będą dostosowane do poziomu wykształcenia, oczekiwań, predyspozycji i możliwości osobistych.

Formy Wsparcia Projektu obejmują:
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 5h/osoba
Trening kompetencji i umiejętności społecznych; 32h/grupa
Warsztaty poszukiwania pracy; 32h/grupa
Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników projektu;
6-miesięczne staże zawodowe płatne 1600 brutto,


Dla wszystkich Uczestników Projektu zapewniamy udział bezpłatny oraz zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW w trakcie stażu zawodowego.
Wspieramy uczestników projektu w poszukiwaniu miejsca odbywania stażu.
Projekt zapewnia także bezpłatny egzamin końcowy po zakończeniu szkoleń zawodowych oraz odpowiednie zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe
Wszystkie informacje o projekcie:
tel. Stacjonarny: 17 740-22-25,
Tel. komórkowy: 798536596  
http://www.niepelnosprawni.cras.org.pl/                
e-mail: bciurko@cras.org.pl

Koordynator projektu: Barbara Ciurko-Malik
Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4 lok. 9     (III piętro)