Projekty Zakończone

NASZA RODZINA

2008-04-11

W okresie od 1.07. do 31.12.2008 na podstawie umowy nr 658 z dnia 16 września 2008 roku z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Nasza Rodzina". Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 74 700 zł. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a na podstawie wymienionej umowy Stowarzyszenie pokryło dodatkowo 10% kosztów realizacji projektu w kwocie 8 300 zł. ze środków pozyskanych z darowizn osób fizycznych.

Celem projektu było wsparcie rodzin zastępczych, zarówno dzieci jak i rodziców w należytym wypełnianiu ich funkcji. Projekt okazał się pierwszą i jedyną inicjatywą tego typu realizowaną na terenie powiatu rzeszowskiego. Podejmowane działania spotkały się z szerokim zainteresowaniem zarówno potencjalnych odbiorców, jak i instytucji i organizacji działających w tym obszarze.

W celu zebrania zakładanej liczby uczestników zainicjowano ścisłą współpracę z MOPS-em w Rzeszowie oraz kuratorami zawodowymi Sądu Rodzinnego. Kuratorzy i pracownicy socjalni, którzy mieli kontakt z rodzinami zastępczymi, poinformowali swoich podopiecznych o projekcie i wytypowali do udziału w projekcie rodziny, które najbardziej potrzebowały wsparcia. Ponadto, zainteresowanie rodziny mogły uzyskać informację o projekcie oraz ankietę rekrutacyjną w biurze projektu oraz w MOPSie. Każda rodzina, która wyraziła zainteresowanie projektem odbyła wstępne spotkanie z konsultantem podczas, którego zdiagnozowano potrzeby rodziny, obszary trudności oraz motywacje do uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

  • TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH - zajęcia miały formę warsztatów psychoedukacjnych, których celem było rozwinięcie umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy z dziećmi oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej ważnych zagadnień dotyczących rozwoju i wychowania dziecka. Łącznie zrealizowano 144 godziny treningu w których uczestniczyło 24 rodziny. Czynny udział wszystkich uczestników, umożliwiał „przepracowanie" dodatkowych tematów wniesionych przez poszczególne osoby.Zakres tematyczny zajęć obejmował m. in.: sposoby pracy z dzieckiem agresywnym, jak radzić sobie z lękiem dziecka, organizację nauki dziecka, jak pracować z dzieckiem z ADHD, trening antystresowy, charakterystykę ogólną dzieci w wieku 3-15, systemowe rozumienie rodziny, etapy rozwoju życia rodzinnego, zagrożenia i szanse dla rodziny.ajęcia prowadzone były w sposób systematyczny, a ich godziny dostosowane do potrzeb uczestników z uwzględnieniem ich obowiązków rodzinnych i zawodowych,
  • PORADNICTWO INDYWIDUALNE - które stanowiło dopełnienie pracy warsztatowej i socjoterapeutycznej z rodzicami i dziećmi. Miało formę indywidualnych konsultacji dla rodzin podczas których rodzice mogli uzyskać pomoc w rozwiązywaniu wewnętrznych, nawet najbardziej złożonych problemów i potrzeb rodziny. W przypadku kiedy prezentowane przez rodzinę trudności były zbyt złożone aby móc je rozwiązać za pomocą działań zaplanowanych w projekcie - rodzinę kierowano do odpowiednich specjalistów, np. lekarzy, psychiatrów czy specjalistów od uzależnień podając dokładne adresy, telefony oraz pomagając w kontakcie z nimi,
  • SOCJOTERAPIA - wsparcie socjoterapeutyczne skierowano do dzieci u których zdiagnozowano największe i najbardziej złożone trudności, zaburzenia zachowania i niektóre zaburzenia emocjonalne. Zajęcia socjoterapeutyczne obejmowały 20 dwugodzinnych sesji podczas których realizowano cele terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne

Uczestniczące w zajęciach dzieci:

  • wzmocniły i rozwinęły umiejętności nawiązywania oraz utrzymywania satysfakcjonujących i trwałych relacji z rówieśnikami,
  • zwiększyły umiejętności funkcjonowania w nowej sytuacji i grupie,
  • zwiększyły umiejętność panowania nad własną agresją, zdobyły poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,
  • poszerzyły zdolności samokontroli i umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych,
  • odreagowały różne urazy psychiczne wyniesione często z rodzinnego środowiska,
  • rozwinęły samoocenę i pewność siebie.

Zakończenie projektu przyjęło formę pikniku rodzinnego. W czasie spotkania wyróżniono dyplomami dzieci uczestniczące w socjoterapii. Frekwencja na uroczystości była bardzo wysoka, prócz aktywnych uczestników projektu obecni również byli dziadkowie i młodsze rodzeństwo. Wspólne spotkanie udowodniło, że w rodzinach zmienił się charakter relacji między rodzicami a dziećmi.

Projekt przyczynił się do poprawy funkcjonowania rodzin zastępczych objętych wsparciem poprzez wzmocnienie ich umiejętności wychowawczych, opiekuńczych, emocjonalnych i socjalizacyjnych.