Projekty Zakończone

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH AKTYWIZUJE LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ

2008-04-11

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU PT .„KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH AKTYWIZUJE LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ.

 

plakat KGW


W okresie 01.08.2011 – 31.12.2011 w gminie Domaradz, pow. Brzozowski, woj. podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionie był realizowany projekt pt .„Koło gospodyń wiejskich aktywizuje lokalną społeczność”.

Inicjatywa przygotowania projektu wyszła od Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z gminy Domaradz. Członkinie Koła widząc sukcesy Stowarzyszenia CRAS w realizacji w środowisku lokalnym projektów z Priorytetu IX w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Domaradzu oraz z Zespołem Szkół w Golcowej poprosiły Zarząd Stowarzyszenia o wsparcie przy przygotowaniu projektu oraz jego realizacji. Inicjatorki miały pomysł na projekt, jednak na spotkaniach roboczych z przedstawicielami Stowarzyszenia podczas diagnozowania problemów oraz szukania ich rozwiązań z wykorzystaniem metodologii projektowej dokonano kilku zmian. Następnie, pomimo sprecyzowanych oczekiwań członkiń Koła, jeszcze raz przeanalizowano problemy, zastanawiano się nad ich przyczynami, szukano rozwiązań, wskazano możliwości oraz pomysły, w jakich dziedzinach panie chciałyby się realizować.

Efektem wspólnej pracy jest projekt, jako odpowiedź na potrzebę złagodzenia problemu niskiego stopnia aktywności mieszkańców gminy Domaradz w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, w tym w obszarze edukacji. Członkinie KGW postawiły sobie ambitny cel główny: pobudzenie aktywności mieszkańców gminy Domaradz w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, poprzez „przykład dobrej praktyki” KGW w gminie Domaradz do 31.12.2011r.

Uznały także, że cel ten osiągną poprzez cele szczegółowe:

Zwiększenie potencjału KGW;

Zwiększenie dotychczas ograniczonego dostępu do warsztatów i szkoleń;

Podniesienie wiary we własne siły i możliwości (z sukcesem zakończone
podejmowane inicjatywy);

Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Domaradz co do korzyści płynących
z podejmowania lokalnych inicjatyw poprzez ukazanie mieszkańcom „przykładu dobrej praktyki” przez KGW.

Zdecydowano, że z uwagi na dużą odpowiedzialność projekt skierowany będzie do 20 osób zamieszkałych w gminie Domaradz (w tym min.10 członkiń KGW) zainteresowanych nie tylko ofertą projektu, ale również odnalezieniem się w aktywnych formach wspierania działalności KGW ukierunkowanej na pobudzenie aktywności mieszkańców gminy Domaradz, dlatego zaplanowano działania skierowane zarówno do kobiet i mężczyzn, a same inicjatorki zadeklarowały swój udział na każdym etapie realizacji projektu.

Opracowany projekt zyskał uznanie Komisji Oceniającej a projektodawcy - wnioskodawcy zaufanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Powyższe decyzje bardzo dowartościowały przyszłych realizatorów, zwłaszcza grupę inicjatywną, która z dodatkowym entuzjazmem i dużą odpowiedzialnością przystąpiła do realizacji projektu.

Powołany został Zespół projektowy składający się z koordynatora projektu, asystenta oraz dwóch członkiń KGW w Domaradzu, które zadeklarowały prace przy realizacji projektu na każdym jego etapie.

Efektem wspólnej akcji promocyjnej i rekrutacji było zebranie 35 osób chętnych do udziału w projekcie. Specyfika środowiska lokalnego, w którym wszyscy się znają oraz założenia projektowe, aby pobudzić aktywność członków KGW oraz osób z gminy Domaradz chętnych wspierać KGW w działaniach na rzecz samoorganizacji ukierunkowanej na rozwój posiadanej wiedzy i umiejętności sprzyjały, aby do udziału w projekcie z uwzględnieniem założonych kryteriów zakwalifikować wszystkich chętnych. Stąd podjęto decyzję
o zwróceniu się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o zwiększenie pierwotnie ustalonej grupy docelowej. Także przy angażowaniu kadry do prowadzenia zajęć powstała nowa bardzo atrakcyjna i korzystana okoliczność zarówno dla uczestników jak i założonych celów projektu. Referencje potencjalnych trenerów szkoleń skłoniły wnioskodawców także do korekty działań z możliwością utworzenia dodatkowej grupy „Rękodzieło artystyczne”.

Przychylność Instytucji Pośredniczącej przyczyniła się do powodzenia projektu dając możliwość uczestniczenia w nim 30 osobom najbardziej zmotywowanym oraz zrealizowania działań w szerszym zakresie, co przyniosło dodatkową wartość (projektem zainteresowała się m.in. Pani redaktor z brzozowskiej Gazety Powiatowej (artykuł ukazał się w trakcie realizacji projektu, redaktor również przyjechała na kończące projekt „Zajęcia pokazowe”), ponadto przedstawicielki KGW- uczestniczki projektu promowały projekt i jego efekty podczas imprezy BUZZART – Skład rękodzieła artystycznego w Galerii Miejskiej przy Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie, która miała na celu zaprezentowanie się rękodzielników
z Rzeszowa i okolic osobom, które w okresie przedświątecznym będą poszukiwać oryginalnych pomysłów na prezenty).

Założone w projekcie cele osiągane były poprzez aktywność uczestników w realizowanych zajęciach:

  1. Warsztaty bibułkarstwa

Warsztaty przeprowadzone zostały w Domaradzu w ciągu dwóch dni po 6 godz. dla 10 osób. Atrakcyjny dla uczestników program obejmował m.in. wybrane formy i techniki sztuki ludowej, tworzenie prac własnych(formy dekoracyjne, okolicznościowe świąteczne).
W ramach zajęć uczestniczki poznały podstawowe materiały i narzędzia stosowane
w bibułkarstwie, nauczyły się wykonywać proste formy i kształty, wykonywały różne ściegi dekoracyjne. Zajęcia przeprowadzone były w formie 3 bloków. Zgodnie z założeniami projektowymi poczęstunek przygotowywały członkinie KGW, które nie uczestniczyły
w zajęciach. Uczestniczki wypełniły ankietę; otrzymały zaświadczenie ukończenia szkolenia. Z prowadzonych zajęć sporządzono dokumentacje zdjęciową oraz listy obecności.

  1. Warsztaty układania kompozycji kwiatowych

Podczas 6 godzinnych zajęć uczestniczki projektu uczyły się zasad florystyki, poznały trendy panujące w sztuce układania kwiatów, poznawały rośliny, z których można układać okolicznościowe bukiety oraz elementy dekoracyjne. Wyposażone zostały w wiedzę na temat gatunków roślin ozdobnych, specyfiki ich uprawy i zasuszania.

Także na te zajęcia catering przygotowały członkinie Koła Gospodyń, które nie uczestniczyły w tych zajęciach.

Uczestniczki wypełniły ankietę; otrzymały zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Z prowadzonych zajęć sporządzono dokumentacje zdjęciową oraz listy obecności.  1. Szkolenie COREL

W szkoleniu COREL uczestniczyło 10 osób, w tym 3 mężczyzn. Zajęcia obejmowały 40 godz. zajęć (10 spotkań) w tym 31 godz. teorii oraz 9 godz. praktyki i prowadzone były
w Domaradzu. Szkolenie wyposażyło uczestników w umiejętność obsługi programu COREL. Na zajęciach uczestnicy nauczyli się podstaw profesjonalnego komputerowego projektowania artystycznych form rękodzieła. Efektem pracy uczestników było min. zaprojektowanie logo Koła Gospodyń Wiejskich w Domaradzu, zaproszeń dla gości na „Pokazowe zajęcia „Spotkanie z rękodziełem” jak również plakatu promującego wyżej wymienione spotkanie uwzględniające promocje projektu. Aby uczestnicy mogli nabyć pełną wiedzę przewidzianą
w programie szkolenia przez 20 godzin pracę trenera wspierał asystent, który na bieżąco monitorował postępy uczestników i pomagał im w trudnościach.

  1. Warsztaty rękodzielnicze

W jednodniowych – 6 godz. warsztatach uczestniczyło 15 osób (kobiety). Zainspirowane zostały poprzez wyświetlone slajdy z formami rękodzieła w Polsce i na świecie. Ponadto wskazano im strony internetowe promujące różne formy rękodzieła. Podczas warsztatów uczestniczki nauczyły się tworzenia rzeczy użytecznych i ozdobnych z łatwo dostępnych surowców. Z zakupionych materiałów tworzyły kartki świąteczne, zaproszenia ślubne, gadżety (min. ozdobne opakowanie na prezenty w kształcie cukierków).

  1. Warsztaty rękodzielnicze II - „Rękodzieło artystyczne”.

Warsztaty zostały zaproponowane przez asystentkę instruktora programu COREL
i poszerzyły one ofertę warsztatową dla uczestników Projektu. Program zajęć został zaakceptowany, a w konsekwencji czego zrealizowano dodatkowych 20 godz. warsztatów dla 10 osób z listy rezerwowej (w tym 1 mężczyzna), poszerzając tym samym grupę uczestniczącą w projekcie do 30 osób.

Uczestnicy na zaproponowanych warsztatach nauczyli się innowacyjnych, a jednocześnie artystycznych form rękodzieła wytwarzanego z drutu oraz malowanie ciekawych form ornamentów na ścianach i rozciągniętych płótnach. Efektem przeprowadzonych warsztatów było wytworzenie dużej ilości produktów rękodzieła artystycznego, co Uczestnicy Projektu mogli zaprezentować na ww. targach rękodzieła BUZZART – Skład rękodzieła artystycznego
w Galerii Miejskiej przy Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie, promując zarówno Projekt jak i dobre praktyki zaistniałe dzięki projektowi w Domaradzu (zdjęcie stoiska KGW zamieszczone zostało w „Gazecie Wyborczej”).

  1. Szkolenie „Źródła finansowania działalności NGO

Szkolenie odbyło się w dniu 01.12.2011r.. Wyboru terminu na końcowy etap realizacji projektu dokonano z uwagi na efektywność szkolenia, które w projekcie zaplanowane zostało w minimalnym wymiarze czasowym (4godz.). Projekt realizowany był wg zasady empowerment. Po za zaangażowaniem uczestników m.in. w zarządzanie i działania organizacyjne, bardzo ważnym działaniem było zabezpieczenie (przygotowanie przez uczestniczki) serwisu kawowego i posiłków. Wspólne realizowanie projektu zaowocowało, tym, że w szkoleniu chętnie wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu (30 osób) mając podczas zajęć szkoleniowych dobre przygotowanie praktyczne, w tym znajomość dokumentów (m.in. odpowiednio logowane dokumenty rekrutacyjne, listy obecności, ankiety) jak również podstawy metodologii projektowej (znali cele realizowanego projektu, działania i rezultaty, które trzeba osiągnąć).

Tematyka i forma prowadzenia zajęć konsultowana była kilkakrotnie (między innymi podczas wspólnych posiłków) z uczestnikami projektu. Biedne środowisko lokalne, w tym brak potencjalnych sponsorów działań społecznych było motywacją do skupienia się na metodologii przygotowania projektu, który miałby szansę otrzymania dotacji w konkursach.

Stąd szkolenie prowadzone było metodami aktywnymi i obejmowało dwa zagadnienia:

  1. Jak przygotować projekt aby wygrać; omówione zostało 10 zasad:

1 – unikaj rutyny,

2 – poznaj grantodawcę,

3 – zrozum grantodawcę,

4 – bądź kreatywny,

5 – bądź zrozumiały,

6 – bądź obiektywny,

7 – buduj zaufanie i wiarygodność,

8 – przestrzegaj reguł,

9 – rzetelny budżet,

10 - "szczęście sprzyja lepszym"

oraz: 1. Drzewo problemów i 2. Drzewo celów.

II. Źródła finansowania działalności NGO; omówione zostały:

Składki członkowskie, spadki i zapisy, darowizny, sponsoring, zbiórki publiczne, fundraising, odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza, nawiązki sądowe, Mechanizm 1%, kredyty i pożyczki.

Przy omawianiu drugiego zagadnienia zwrócono uwagę o czym należy pamiętać
w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji.

 

  1. Pokazowe zajęcia „Spotkanie z rękodziełem”

Pokazowe zajęcia przeprowadzone zostały w dniu 10 grudnia 2011r. w dużej sali remizy OSP w Domaradzu.

Zgodnie z założeniem projektu Zadanie ukierunkowane było na wskazanie „dobrych praktyk w działaniach” na rzecz rozwoju edukacji w gminie Domaradz, które to działania członkinie Koła będą chciały w przyszłości podjąć, propagować i rozszerzać w środowisku. Wszyscy uczestnicy warsztatów i szkoleń włączyli się w przygotowanie i obsługę zajęć „Spotkanie z rękodziełem”. Uczestnicy szkolenia COREL zaprojektowali zaproszenia i plakaty, które zostały wydrukowane w drukarni w Rzeszowie. Szeroka promocja, także indywidualne zaproszenia, atrakcyjne nagrody, dogodny termin (sobota, a prace polowe są już zakończone) wzbudziły zainteresowanie mieszkańców, którzy swą obecnością potwierdzili trafność i atrakcyjność dobranych działań do osiągnięcia zamierzonych celów.

Dla osób uczestniczących w zajęciach, członkinie KGW będące równocześnie uczestniczkami projektu przygotowały smaczny catering oraz poczęstunek. Pod okiem uczestników projektu przybyli mieszkańcy, także młodzież i dzieci próbowali swoich sił
w rękodziele. Efekty prac zostały ocenione w konkursie „Ty też potrafisz” przez powołaną komisję. Najlepsze prace zostały nagrodzone w ramach trzech kategorii: rękodzieło, bibułkarstwo, kompozycje kwiatowe.

W spotkaniu uczestniczyły władze gminne z wójtem i przedstawicielami Rady Gminy Domaradz.

W sobotę 17 grudnia 2011 r. na wspólnym spotkaniu z udziałem koordynatora projektu, asystenta oraz przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich w Domaradzu dokonano podsumowania i oceny realizowanego projektu. Wymiernymi rezultatami jest liczba 30 uczestników projektu, którzy rozpoczęli i zakończyli udział w projekcie otrzymując zaświadczenia o ukończeniu zajęć.

Zarówno zaświadczenia, listy obecności jak i udział w zajęciach pokazowych są potwierdzeniem nabytej wiedzy i umiejętności. Atrakcyjność zrealizowanych 44 godzin szkoleń i 44 godzin warsztatów przyczyniła się do 100% frekwencji.

 

Rezultaty miękkie takie jak poczucie wiary we własne siły i możliwości oraz wzrost świadomości co do korzyści płynących z podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój aktywności podejmowanej w celu podniesienia poziomu posiadanej wiedzy  i umiejętności widoczne było na bieżąco podczas realizowanego projektu. Zintegrowani i zadowoleni uczestnicy dzielili się wrażeniami, wzajemnie wspierali, uzupełniali przy realizacji projektu, proponowali nowe działania na po zakończeniu projektu. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w ankietach.

Osiągnięte widoczne produkty Projektu (komplety materiałów szkoleniowych, liczba szkoleń i warsztatów, liczba uczestników, liczba godzin szkoleń i warsztatów, liczba wydanych zaświadczeń) w sposób adekwatny przyczyniły się do realizacji celu projektu.

Obawa ryzyka związanego z realizacją Projektu skłoniła jedynie do większej odpowiedzialności za projekt co przełożyło się do wyeliminowania zagrożeń.

Mocną stroną Projektu było także upodmiotowienie w nim uczestników, którzy sami czuli się odpowiedzialni za powodzenie realizowanych działań .