Projekty Zakończone

Czas na zmiany

2008-04-11

Projekt „Czas na zmiany" realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.Projekt skierowany jest do 70 osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, które:

- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

- są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy,

u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, mającego jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:Szkolenia zawodowe:

- spawanie metodą TIG 141, MIG 131 lub MAG 135,

- operator koparki,

- operator ładowarki.Pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej:

Kurs „Prowadzenie działalności gospodarczej”,

Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej maksymalnie 40 000 zł,

Szkolenie „Rozliczanie dotacji”,

Wsparcie pomostowe: podstawowe i przedłużone,

Doradztwo indywidualne.Ponadto dla każdego uczestnika przewidziano udzielenie poradnictwa psychologicznego oraz zawodowego.

Termin realizacji projektu: 10.2012- 06.2014r.

Więcej informacji na stronie Projektu http://czasnazmiany.cras.org.pl/